گروه خدمات بازار سرمایه پارت

بررسی و ارزیابی طرح ها

مطالعات امکان¬سنجی، ارزیابی اقتصادی و تعيين اولويت¬های سرمايه¬گذاري براي پروژه¬هاي بزرگ با اهداف گوناگون، نقش تعيين‌كننده¬اي در تصمیم¬گیری¬های مدیران دارد. انتخاب مناسب¬ترين گزينه برای سرمایه¬گذاری نيازمند مطالعات دقيق متكي بر آمار و اطلاعات است. پس از برآورد هزينه¬ها، درآمد‎ها و سایر اطلاعات باید شاخص¬های مالی و اقتصادی محاسبه شود تا بر اساس داده‎های بدست‌آمده در مورد اجرا یا عدم اجرای پروژه¬‎ها یا اولویت¬بندی آنها تصمیم¬گیری شود.

ارزیابی طرح‌های صنعتی و ساختمانی، تهیه و ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، اقتصادی و مالی، تهیه و ارزیابی گزارش‌های کسب‎وکار، تهیۀ گزارش توجیهی ثبت و تشکیل صندوق‎های زمین و ساختمان و ارزیابی و راستی‎آزمایی‌اطلاعات فنی و اقتصادی و محاسبات ارائه‎شده در مطالعات امکان‌سنجی و گزارش‌های توجیهی طرح‎ها، از جمله خدمات قابل ارائه در این حوزه است.
جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مرتبط و معتبر، هنگام بررسی جزئیات طرح از عواملی است که ضریب خطای بررسی‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. در گروه خدمات بازار سرمایه پارت تهیۀ گزارش‌های امکان سنجی، با تکیه بر دقت، صحت و روایی اطلاعات و با انجام انواع تحلیل‌های سودآوری و ریسک بر روی آنها انجام می‌شود.

فرآیند کلی امکان‌سنجی طرح‌ها به شرح زیر است. در این فرآیند طی سه مرحلۀ پیش‌امکان‌سنجی و امکان‌سنجی تفصیلی و هم‌چنین برآوردهای ارزیابی اقتصادی- مالی، طرح ارزیابی می‌شود. برای تحلیل همۀ مراحل ارزیابی اقتصادی و مالی طرح از نرم‌افزارهای مرتبط استفاده می‌شود. در این فرآیند نواقص احتمالی توسط مشاور طرح برطرف و گزارش نهایی تهیه و در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد.