گروه خدمات بازار سرمایه پارت

تامین مالی مبتنی بر اوراق سرمایه ای

تأمین مالی طرح¬‎ها و پروژه¬های سودآور و توجیه‌پذیر از طریق سهامداران بالفعل و بالقوه را در سه گروه زیر می‌توان طبقه‌بندی کرد:

ب-1) مشاورۀ عرضۀ اوراق بهادار و افزایش سرمایۀ شرکت¬های سهامی‎عام

بر اساس ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضۀ اوراق بهادار، شرکت¬های تأمین سرمایه می¬توانند به عنوان مشاور عرضۀ اوراق بهادار در زمینۀ افزایش سرمایۀ شرکت¬های سهامی‎عام بورسی یا غیربورسی فعالیت کنند. هم‌چنین شرکت‌های بورسی با سرمایۀ 50 تا 150 میلیارد ریال و سایر شرکت¬های سهامی‎عام با سرمایۀ مساوی یا بیش از 100 میلیارد ریال باید از طریق شرکت‌های تأمین سرمایه تقاضای افزایش سرمایۀ خود را به سازمان بورس ارائه دهند.
شرکت از طریق انعقاد قرارداد مشاور عرضه با متقاضیان تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار سرمایه‌ای، همۀ مراحل لازم برای اخذ مجوز، اجرا و افزایش سرمایۀ متقاضیان را انجام می¬دهد.

این خدمت به‎طور کلی شامل مراحل زیر است:

• تهیۀ گزارش توجیهی افزایش سرمایه و اخذ نظر حسابرس و بازرس قانونی؛

• تهیۀ بیانیۀ ثبت اوراق بهادار در دست انتشار و سایر مدارک موردنیاز به‌منظور تشکیل پرونده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار؛

• رفع ابهامات مطرح‌شده توسط سازمان بورس، تکمیل پرونده نزد آن سازمان و اخذ مجوز لازم؛

• قبول مسئولیت تعهد پذیره¬نویسی اوراق بهادار در دست انتشار به‌منظور اجرای فرآیند افزایش سرمایه و تأمین منابع موردنظر؛

• عرضۀ عمومی حق¬تقدم¬های باقی‌مانده در فرآیند افزایش سرمایه (در صورتی که افزایش سرمایه از محلی به جز سلب حق تقدم خرید سهام باشد) به‌منظور تکمیل و ثبت مبلغ افزایش سرمایه.

ب-2) تأسیس و پذیره¬نویسی اولیۀ شرکت¬های سهامی‎عام
با توجه به ضوابط

دستورالعمل¬های سازمان بورس و اوراق بهادار (شامل دستورالعمل ثبت و عرضۀ‌ عمومی اوراق بهادار و ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضۀ اوراق)، انجام خدمات در این حوزه در 4 مرحلۀ زیر انجام می‌شود که منجر به دریافت مجوز تأسیس و مجوز پذیره¬نویسی اولیۀ سهام می‌شود:

الف) مرحلۀ¬¬ مقدماتی: برگزاری جلسۀ معارفه با متقاضی و تشریح خدمات قابل ارائه

ب) مرحلۀ آماده¬سازی: انعقاد قرارداد مشاوره و تعیین وظایف و مسئولیت¬های طرفین قرارداد

ج) مرحلۀ¬ اجرایی

• دریافت مدارک و اطلاعات موردنیاز برای بررسی برنامه یا طرح مؤسسان؛

• بررسی برنامه یا طرح مؤسسان درمورد تأسیس شرکت سهامی‎عام؛

• نمایندگی قانونی مؤسسان نزد مراجع ذی‌صلاح به‎منظور پیگیری مراحل قانونی؛

• تهیۀ برنامۀ کسب‎وکار شرکت؛

• تهیۀ طرح اساسنامۀ شرکت بر اساس مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛

• تهیۀ و تکمیل بیانیۀ ثبت تأسیس شرکت؛

• تهیۀ طرح اعلامیۀ پذیره¬نویسی تأسیس شرکت.
د) مرحلۀ¬ بازاریابی و عرضه

• بازاریابی و برگزاری جلسۀ معارفه؛

• عرضۀ اولیۀ سهام شرکت به روش حداکثر مساعی یا تعهد پذیره¬نویسی

ب-3) تبدیل شرکت¬های سهامی‎خاص به سهامی‎عام و ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

به‌طور کلی شرکت¬های سهامی‎خاص متقاضی پذیرش در بورس/فرابورس مکلفند پس از تبدیل به سهامی‎عام، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شوند. این نوع خدمت که معمولاً به‌طور همزمان با پذیرش شرکت¬های متقاضی در بورس/فرابورس انجام می¬شود، شامل ارائۀ مشاوره و همکاری در زمینۀ تهیۀ مدارک موردنیاز سازمان بورس و ادارۀ ثبت شرکت¬‎ها و برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام و در نهایت ثبت نزد سازمان و ادارۀ ثبت شرکت¬‎ها به عنوان شرکت سهامی‎عام است.

ب-4) پذیرش شرکت¬‎ها و اوراق بهادار در بورس یا فرابورس
پذیرش شرکت¬‎ها و اوراق بهادار در هریک از بازارهای بورس/فرابورس براساس درخواست متقاضی و تطبیق شرایط وی با شرایط و ضوابط هریک از بازار‎ها انجام می‌شود. مراحل عمدۀ پذیرش در بورس/فرابورس به شرح زیر است:

• بررسی شرایط کلی شرکت متقاضی یا اوراق بهادار آن به‌منظور تعیین نوع بورس و نوع بازار برای اجرایی‌کردن فرآیند پذیرش؛

• تهیۀ برنامه کسب‎وکار جامع (با پیش¬بینی عملکرد و وضعیت مالی حداقل سه سال آینده) و امیدنامۀ پذیرش؛

• ارسال مدارک مورد نیاز بورس/فرابورس به‌منظور بررسی تقاضای پذیرش متقاضی و در نهایت تکمیل پروندۀ پذیرش؛

• طرح تقاضای پذیرش متقاضی در هیأت پذیرش و پاسخ به سوالات و ابهامات اعضای هیأت پذیرش؛

• اخذ مجوز پذیرش متقاضی و درج نام آن در فهرست نرخ¬های بورس/فرابورس؛

• انجام اقدامات لازم به‌منظور عرضۀ عمومی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس/فرابورس.

ب-5) تعهد پذیره‌نویسی سهام شرکت‌های در حال تأسیس یا سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه

از دیگر فعالیت‌های مهم گروه خدمات بازار سرمایه پارت، تعهد پذیره‌نویسی سهام شرکت‌های در حال تأسیس یا سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه است. شرکت تأمین سرمایه با تعهد پذیره¬نویسی سهام و حق تقدم، افزایش سرمایۀ شرکت‌‎ها را تسهیل می‌کند.

ب-6) بازارگردانی
بر اساس مادۀ 34 قانون بازار و دستورالعمل فعالیت بازار¬گردانی در بورس اوراق بهادار، بازارگردانی عبارتست از فعالیت‌هایی که با هدف تنظيم عرضه و تقاضا، تحديد دامنۀ نوسان قيمت و افزايش نقدشوندگي اوراق بهادار انجام مي¬شود. بازارگردان‌‎‎ها نقش مهمی در ایجاد نقدشوندگی سهام ایفا می¬کنند.