گروه خدمات بازار سرمایه پارت

محیط قانونی

محیط حقوقی فعالیت این شرکت‌‎ها متاثر از قوانین و مقررات بازار سرمایه و در پاره‌ای از موارد، متأثر از مقررات بازار پول به شرح زیر است:

  • قانون تجارت؛
  • قانون بازار اوراق بهادار؛
  • قانون توسعۀ ابزار‎ها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛
  • اصل 44 قانون اساسی؛
  • قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛
  • دستورالعمل­‌‎ها و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار؛
  • قانون نحوۀ انتشار اوراق مشارکت؛
  • قانون و دستورالعمل مبارزه با پولشویی؛
  • قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی؛
  • قانون پولی و بانکی کشور