گروه خدمات بازار سرمایه پارت

مشاوره عرضه اوراق بهادار

شخص حقوقی دارای مجوز از سازمان، که درخصوص انتشار و عرضه اوراق بهادار مشاوره ارائه می‌نماید.