گروه خدمات بازار سرمایه پارت

مشاوره سرمایه گذاری

عبارتست از هرگونه مشاوره‌ در مورد خريد يا فروش اوراق بهادار كه از جمله شامل موارد زير مي‌شود:

الف) توصيه به خريد، فروش يا نگه‌داري اوراق بهادار؛

ب) اظهارنظر راجع به روند قيمت يا عرضه و تقاضاي اوراق بهادار در آينده؛

ج) اظهارنظر راجع به ارزش ( قيمت اوراق بهادار)