گروه خدمات بازار سرمایه پارت

مشاورۀ تأمین مالی و اصلاح ساختار

به نظر می رسد در بسیاری موارد پرسشی که پیش روی متقاضیان استفاده از خدمات مالی قرار می گیرد این است که بهترین شیوة تأمین مالی یک شرکت یا پروژه چیست؟

پاسخ این سؤال در مفهومی به نام «نقشة تأمین مالی بهینه» نهفته است. نقشة تأمین مالی بهینه عبارت است از جدولی که در آن (1) زمان دریافت منابع مالی موردنیاز با استفاده از (2) ابزارهای تأمین مالی مناسب (3) به میزان مورد نظر (4) با در نظر گرفتن همۀ شرایط ارائه‎شده است. منظور از همۀ شرایط، شرایطِ پروژه، شرکت، صنعتی که شرکت در آن فعالیت دارد و وضعیت اقتصاد کشور است.

محصول مشاورة تأمین مالی در یک کلام، نقشة تأمین مالی بهینه برای یک پروژه یا شرکت است. به‌عبارت دیگر این محصول نقشة کامل همۀ گام‌ها، زمان‌بندی‌ها، نکات و سایر موارد لازم برای تأمین مالی کامل پروژه‌ را، پیش از آغاز پروژه، تشریح می‌کند و همۀ اطلاعات و آگاهی‌های لازم را برای مجری پروژه فرآهم می‌آورد. علاوه بر سند تحلیل و انتخاب مسیر تأمین مالی مناسب، در قالب این محصول، دو دسته اسناد پشتیبان نیز به مشتری ارائه می‌شود.
اول، جداول گام‌های اجرایی برای محقق کردن نقشة تأمین مالی پیشنهادی است که شامل گام‌های لازم در هر لحظه از زمان، برای اجرایی کردن کامل نقشه می‌شود. دوم دانش و تجربة موجود در کشور و گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت، در زمینة ابزارهای تأمین مالی پیشنهادی، در قالب 3 پکیج پشتیبان، شامل (1) مفاهیم، (2) قوانین و مقررات و (3) فرآیندهای استفاده از ابزارهای تأمین مالی پیشنهادی در نقشة تأمین مالی است.

گفتنی است بیش‌تر متقاضیان این محصول شرکت‌‎ها و پروژه‌های بزرگ با دورۀ اجرایی طولانی هستند که می‌خواهند از ابتدای پروژه، از نقشة راه تأمین مالی پروژه خود ارزیابی داشته باشند.
این ارزیابی دستاوردهای متعددی شامل (1) آگاهی از مستندات، پیش‌نیاز‎ها و گواهی‌‎ها برای استفاده از منابع مالی مطلوب، (2) آگاهی از زمان‌بندی موردنیاز برای انجام فعالیت‌های مربوط به تأمین مالی، (3) آگاهی از مشکلات و خطرات احتمالی در مسیر اجرایی پروژه از منظر تأمین مالی و موارد متعدد دیگر دارد. هم‌چنین طی دورة اجرای پروژه، به تناسب پیشرفت‌های حاصله و تغییرات در ساختار تأمین مالی، این محصول به‌روز و طی دورة اجرای پروژه نیز، خدمات پس از فروش در به‌‌روزرسانی اسناد ارائه‌شده، فراهم می‌شود.