گروه خدمات بازار سرمایه پارت

مشاوره پذیرش

شخصی است که با مجوز سازمان طبق مقررات وضع شده، برای پذیرش اوراق بهادار شرکت‌های متقاضی پذیرش در بورس یا بازار خارج از بورس و همچنین پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران اقدام می‌نماید.