گروه خدمات بازار سرمایه پارت

پردازش اطلاعات مالی

پردازشگر اطلاعات مالی شخصی است که طبق مقررات مربوطه مبادرت به جمع آوری، پردازش و ارائه اطلاعات زیر به دیگری یا انتشار آنها از هر طریق از جمله رسانه های جمعی، تابلو، وسایل الکترونیکی، نامه، بروشور و سخنرانی می نماید:

  • اطلاعات مربوط به ورقه بهادار اعم از مشخصات و خصوصیات ورقة بهادار، مشخصات ناشر ورقه بهادار، مشخصات اشخاصی که در انتشار یا صدور ورقه بهادار مسئولیتی پذیرفته اند با ذکر مسئولیت آنها و مشخصات مالکان ورقه بهادار با ذکر مالکیت آنها؛
  • اطلاعات مربوط به معامله ورقه بهادار اعم از قیمت ورقه بهادار در معامله، مشخصیات طرفین معامله، تاریخ و زمان معامله، و تعداد ورقه بهادار معامله شده؛
  • اطلاعات مربوط به سفارش خرید یا فروش ورقه بهادار از جمله نوع سفارش اعم از سفارش خرید یا فروش، مظنه قیمت ورقه بهادار در سفارش و تاریخ و زمان ارائه سفارش؛
  • اطلاعات مربوط به ناشر ورقه بهادار اعم از اطلاعات مالی و غیر مالی ناشر؛
  • جمع آوری و پردازش سایر اطلاعات مالی، اقتصادی و تجاری برای ارائه به سرمایه گذاران، محققین و سایر اشخاص یا انتشار آنها از طرق مختلف؛
  • طراحی، محاسبه، انتشار و فروش انواع شاخصهای مالی و اقتصادی ایران و سایر کشورها.